Categories
1961 Czechoslovakia MAG WAG

1961: Šťastný and Růžičková Win the Czechoslovak Championships

In 1961, the Czechoslovak Championships were exciting on the women’s side. Coming into the championships, Věra Čáslavská was the clear favorite. At the Rome Olympics in 1960, she finished eighth in the all-around, the highest finish among the Czechoslovak gymnasts. Then, she tied for third at the 1961 European Championships, finishing behind Larisa Latynina and Polina Astakhova. But, despite her promising international results, Čáslavská had never won a senior national all-around title. 

In 1961, it seemed like the title would finally be Čáslavská’s, but she fell off the beam. And Czechoslovak star Eva Bosáková had a major error on bars. Hana Růžičková was able to capitalize on those mistakes and win the Czechoslovak title. (East German gymnast Ute Starke was a foreign guest and technically had the highest all-around title in the competition.)

On the men’s side, the competition was more anti-climactic. Jaroslav Šťastný, the best gymnast on the Czechoslovak team at the 1961 European Championships, took home the title. (Though, Aleksander Rokosa, a Polish guest, technically had the highest all-around total in the competition.)

Here’s a bit more about the competition.

Results

Men

GymnastTeamTotal
1. Aleksander RokosaPoland111.05
2. Jaroslav ŠťastnýDukla111.00
3. Václav KlečkaDukla110.85
4. Pavel GajdošDukla110.80
5. Stig LindevallSweden109.70
6. Václav KubičkaDukla109.25

Event Champions

FloorJaroslav Šťastný
Pommel HorseJaroslav Šťastný
RingsPavel Gajdoš
VaultPřemysl Krbec
Parallel BarsPavel Gajdoš
High BarVáclav Klečka

Women

GymnastTeamTotal
1. Ute StarkeEast Germany75.864
2. Hana RůžičkováSp. AZKG74.998
3. Eva BosákováSlovan ČSTV74.965
4. Věra ČáslavskáSlovan ČSTV74.865
5. Libuše CmíralováSp. AZKG74.498
6. ŠindelářováSp. AZNP73.965

Event Champions

VaultVěra Čáslavská
Uneven BarsVěra Čáslavská
BeamEva Bosáková
FloorHana Růžičková

Magazine Coverage

Title: On the Prague Ostrava route (Na trase Praha Ostrava)

Published: Stadión, 15 December 1961

Summary:

International championship of the Czechoslovak Socialist Republic in sports gymnastics • The best Pole in Ostrava, Rokosa • GDR representative Ute Starke won in Prague • Jaroslav Šťastný and Hana Růžičková are the all-around champions of the Czechoslovak Socialist Republic • Up the game in the compulsory routines for the 1962 World Championships in Prague • Without Daniš, Trmal and Pazdera • Only Dukla, that’s not enough • A mistake on the uneven bars cost Bosáková the title • Excellent organization = a plus of both competitions

Mezinárodní mistrovství ČSSR ve sportovní gymnastice • V Ostravě nejlepší Polák Rokosa • V Praze vyhrála reprezentantka NDR Ute Starkeová • Absolutními přeborníky ČSSR jsou Jaroslav Šťastný a Hana Růžičková • Přidat v povinných sestavách pro mistrovství světa 1962 v Praze • Bez Daniše, Trmala a Pazdery • Jen Dukla, to je málo • Chyba na bradlech stála Bosákovou titul • Výborná organizace = plus obou závodů

Photo captions:

GDR representative Ute Starke showed an excellent handspring over the horse. She has a perfect bounce and an excellent second phase of the vault far behind the horse. For the record, the length of the jump from the rebound to the landing is 450 cm [14 feet, 9.2 inches].

Honorable sports champion Eva Bosáková wobbled badly during the compulsory routine on the uneven bars and thus deprived herself of first place in the all-around competition. Her fighting spirit in the optional routines was really exemplary. She achieved Olympic form on the balance beam and the highest score of 9.90.

Sports champion Věra Čáslavská became the champion of the Czechoslovakia on vault and uneven bars. Her routine on the uneven bars is full of swing and the finish (after the hip circle, she flies in a straddle over the lower bar) causes amazement of gymnastic lovers and a high score with the judges.

Sports champion Hana Růžičková, the all-around champion of the Czechoslovak Socialist Republic. She is twenty years old and she started training three years ago in AZKG Prague under the guidance of coach Matlochová. She was already a member of the women’s national team at the Olympic Games in Rome. A young and reliable athlete with strong nerves.

Sports master Pavel Gajdoš performing on floor exercise, which is not his strongest point. He did not do well in the compulsory routines. However, he improved his position significantly in the optionals and his scores on parallel bars (9.7 pts.) and horizontal bar (9.7 pts.) fully confirm his good level.

Adolfina Tkačíková-Tačová is getting back in shape after her injury and will definitely be a valid member of the team.

Dukla member Přemysl Krbec defended the title of champion in the vault. However, he still needs more competition experience.

Sports champion Jaroslav Št’astný kept the family tradition, and just like his wife three weeks ago in the Ostrava hall, he became the all-around champion of the Czechoslovakia. His conscientious preparation was finally a success. Only one-tenth of a point deprived him of the title of the international competition’s all-around winner. It was a great pity, especially because his “failure” was caused only on the last apparatus — vault, where he scored only 9.20 points.

Reprezentantka NDR Ute Starkeová předvedla vynikající přemet přes koně nadél. Má dokonalý odraz a výbornou druhou fází skoku daleko za koně. Pro zajímavost — délka skoku od odrazu až k dopadu je 450čm.
 
Zasloužilá mistryně sportu Eva Bosáková silně zakolísala při povinné sestavě na bradlech a tím se připravila o první místo v celkové soutěži. Její bojovnost ve volných sestavách byla skutečně příkladná. Při cvičeni na kladině dosáhla olympijské formy a zároveň nejvyšší známky 9,90 b.
 
Mistryně sportu Věra Čáslavská se stala mistryní ČSSR v přeskoku a na bradlech. její sestava na bradlech hýří švihem a závěr (po přemyku vzad sřit roznožmo přes nižší žerď) vyvolává údiv milovníků gymnastky a vysokou známku u rozhodčích.
 
Mistryně sportu Hana Růžičková, absolutní mistryně ČSSR. Je jí dvacet let a cvičit začala před přít lety v AZKG Praha pod vedením trenérky Matlochové. Na olympijských hrách v Římě byla již členkou reprezentačního družstva žen. Mladá a spolehlivá závodnice s pevnými nervy.
 
Mistr sportu Pavel Gajdoš při cvičení v prostných, která nejsou jeho nejsilnější zbraní. Nevedlo se mu v povinných sestavách. Ve volných si však své postavení podstatně zlepšil a jeho známky na bradlech (9,7 b.) a na hrazdě (9,7 b.) plně potvrzují dobrou úroveň.
 
Adolfina Tkačíková-Tačová se po zranění opět dostává do formy a bude rozhodně platnou členkou družstva.
 
Příslušník Dukly, Přemysl Krbec, obhájil titul mistra v přeskoku. Potřebuje však ještě více závodnických zkušeností.
 
Mistr sportu Jaroslav Šťastný se držel rodinné tradice, a tak jako jeho manželka před třemi nedělemi v ostravské hale, stal se i on absolutním mistrem ČSSR. Jeho svědomitá příprava slavila konečně úspěch. Jen jedna desetina bodu jej připravila o titul absolutního vítěze mezinárodního závodu. Velká škoda, zejména proto, že o jeho “neúspěchu” rozhodla až poslední disciplína — přeskok přes koně nadél, kde byl hodnocen jen 9,20 b.

Article on the Women’s Competition

NOT EVERYTHING WAS MASTERFUL

The Czechoslovak championship was actually the end of the first stage of preparation for the 1962 World Championship in Prague and also the official presentation of the compulsory routines. So let’s look at them first. We can be satisfied with how they were handled. The compulsory routines are coming off much better in comparison to the same stage of preparation before the Olympic Games and, according to the votes of the experts — observers at the USSR Championships — about on the same level as in Moscow (with the exception of vault). However, we cannot be satisfied with this but on the contrary, it is necessary to talk about the mistakes.

Of all the routines announced so far for the World Championships and the Olympic Games, floor exercise is the most physically demanding. It requires perfect ballet training from the competitors. There are a number of unusual turns and pirouettes. Eva Bosáková says it is at least as demanding as any of the most difficult optional routines. The entire squad of the expanded national team has mastered this Swedish concept. The knee pirouette and the acrobatic line before the conclusion — a handspring with proper stamina and a slow tinsica — call for perfection. The competitors also received the highest score deductions during these elements. Růžičková and Bosáková performed with proper dynamics.

[Note: The article is referring to the compulsory routines for the 1962 World Championships, which you can find here. Sweden was responsible for the floor routine, Czechoslovakia for beam, and Hungary for bars.]

The balance beam is typically our apparatus, we have put together the routine, and therefore we must be all the more rigorous in our evaluation. The biggest problem is the forward roll mount. It is not difficult in itself, but it should be smooth and only completed in a one-legged stand. So the jump up can sometimes be a jump down and a graveyard of hope. The difficult last series of jumps also places high demands on the overall balance. There were a lot of scores over nine points, but that is certainly no reason to cut down on practice. Růžičková performed perfectly (9.60 points).

One can say almost the same thing about the uneven bars as about floor exercise. The Hungarian proposal for this routine for the World Championships is a stumbling block for small athletes, especially at the beginning of the routine. All competitors without distinction have difficulty with the full seat circle and the rear vault with two turns over the higher bar. Even honorable sports champion Eva Bosáková failed on it. Šindelářová proved that the routine can be well-rehearsed with a score of 9.566.

The vault is as usual a weak point for our competitors, While all other disciplines can withstand the championship standard, the vault remains in the ordinary average. And yet, the handstand ¼ turn cartwheel can be learned. But it requires a fast, truly athletic run-up, a dynamic bounce and sufficient flight in front of and behind the apparatus. The girls had the opportunity to learn something more. Ute Starke’s vault was truly masterful. It is already common in Poland that gymnasts train running together with athletes — sprinters.

Floor exercise proved to be above average among the optional routines. All gymnasts presented new routines, enriched with step variations, pirouette linking elements, and new acrobatic lines. Among the tried and tested musical accompaniment appeared the name of a new author — Dalibor Brázda. He composed the music for an original routine by Adolfina Tkačíková.

The balance beam was a competition of nerves. After Časlavská’s fall, many competitors aspired to the title of the all-around champion. It was only on Sunday, during the final fight, that they rectified their reputation. Bosáková was perfect, Růžičková was excellent.

At the European Championships in Leipzig, Starke lost the opportunity to be a world sensation on the uneven bars — to beat Larisa Latynina. It is clear that she has focused her full attention on this apparatus and her routine is one of the most perfect. And it is originality that many of our gymnasts lack. More healthy imagination is needed. Optional vault. When are we going to get it right? For many years we have heard the drum being beaten, and the results are not coming. Even the new, younger generation is showing no significant improvement. And yet the competitors are losing many, many valuable tenths that they have won on other apparatuses.

In conclusion, we must praise the excellent organization and arrangement of the competition and the truly excellent audience. These are all good signs ahead of the upcoming World Championships [in Prague in 1962].

NE VŠECHNO BYLO MISTROVSKÉ
 
Mistrovství ČSSR bylo vlastně zakončením první etapy přípravy na mistrovství světa 1962 v Praze a zároveň i oficiálním předvedením povinných sestav. Zadívejme se tedy nejprve na ně. S jejich celkovým zvládnutím můžeme být spokojeni. Povinné jsou v poměru ke stejné fázi přípravy před olympijskými hrami o poznání lepší a podle hlasů odborníků — pozorovatelů při mistrovství SSSR — asi na stejné úrovni jako v Moskvě (s výjimkou přeskoku). S tím ovšem nemůžeme být uspokojení ale naopak, je nutné o chybách hovořit.
 
Sestava v prostných je ze všech dosud vypsaných sestav pro mistrovství světa a olympijské hry pohybově nejnáročnější. Vyžaduje od závodnic dokonalou baletní průpravu. Je v ní celá řada neobvyklých obratů a piruet. Eva Bosáková o ní tvrdí, že je přinejmenším tak náročná, jako každá nejobtížnější volná sestava. Celý kádr rozšířeného reprezentačního družstva zvládl tuto švédskou koncepci. Po vypilování volá pirueta na kolenu a akrobatická řada před závěrem — přemet do stoje na rukou s patřičnou výdrží a pomalý přemet vpřed. Při těchto prvcích také inkasovaly závodnice největší bodové srážky. S náležitou dynamikou zacvičily Růžičková a Bosáková.
 
Kladina je typicky naším nářadím, sestava je naším návrhem, a proto tím přísnější musíme mít měřítko při ohodnocení. Největším problémem je náskok kotoulem vpřed. Sám o sobě není obtížný, ale má být plynulý a ukončený až ve stoji jednonož. Náskok může být tedy někdy i seskokem a hřbitovem nadějí. Také obtížná poslední řada skoků klade vysoké nároky na celkové držení rovnováhy. Bylo hodně známek přes devět bodů, ale to rozhodně není důvod k ochabnutí v nácviku. Perfektně zacvičila Růžičková (9,60 b.).
 
O bradlech se dá říci téměř totéž, co o prostných. Maďarský návrh na tuto sestavu pro MS je kamenem úrazu pro malé cvičenky, především v začátku cvičení. Všem závodnicím bez rozdílu činí potíže výskok skrčmo s celým obratem a bezvadný doskok po přednožce s dvojným obratem přes vyšší žerď. Na něm ztroskotala i zasloužilá mistryně sportu Eva Bosáková. O tom, že sestavu je možné dobře nacvičit přesvědčila Šindelářová známkou 9,566 b.
 
Přeskok jako vždy — slabinou našich závodnic, Zatímco všechny ostatní disciplíny snesou mistrovské měřítko, zůstává v obyčejném průměru. A přece přemet stranou ze stoje na rukou se dá naučit. Je k tomu však třeba zrychleného, vskutku atletického rozběhu, dynamického odrazu a dostatečného letu před i za nářadím. Děvčata měla možnost přiučení. Přeskok Ute Starkeové byl vskutku mistrovský. V Polsku je již dnes běžné, že gymnastky trénují běh společně s atlety – sprintery.
 
Při volných sestavách nad průměr vyskočila prostná. Všechny gymnastky se představily s novými sestavami, obohacenými o krokové variace, piruetové spoje i nové akrobatické řady. Mezi osvědčeným hudebním doprovodem se objevilo i jméno nového autora — Dalibora Brázdy. Komponoval hudbu k originální skladbě Adolfiny Tkačíkové.
 
Kladina byla závodem nervů. Po pádu Čáslavské aspirovalo najednou mnoho závodnic na titul absolutní vítězky. Teprve v neděli si při finálovém boji napravily reputaci. Dokonalá byla Bosáková, výborná byla Růžičková.
 
Pří mistrovství Evropy v Lipsku ztratila na bradlech Starkeová možnost světové senzace — porazit Larisu Latyninovou. Je vidět, že na toto nářadí zaměřila plně pozornost a její sestava patří mezi nejefektnější. A právě originalita chybí mnohým našim gymnastkám. Je třeba více zdravé fantazie. Volný přeskok. Kdy se s ním konečně vypořádáme! Již léta se tluče na buben, a výsledek se nedostavuje. Ani nová, mladá generace neukazuje podstatné zlepšení. A přece se zde připravují závodnice o mnoho a mnoho cenných desetin, které na ostatním nářadí úporně sbírají.
 
V závěru je nutné pochválit výbornou organizaci a uspořádání závodu a skutečně vynikající obecenstvo. To jsou všechno dobré předzvěsti pro blížící se mistrovství světa.

On the Men’s Competition

ONLY ONE TEAM IS NOT ENOUGH

The Men’s Championships of the Czechoslovak Socialist Republic in Gymnastics brought a few unpleasant surprises. The first of them was small participation, the second the absence of our leading athletes and finally the poor level of compulsory routines, except for Št’astný and Klečka. It is certainly very unpleasant that we are not able to prepare more than fifteen athletes for the national championships in the period before the world championships. It is becoming apparent that only one quality team, Prague Dukla, is really not enough and does not correspond at all to the fact that gymnastics should be one of the main sports. If we compare, for example, how many quality teams we have in soccer and hockey with the fact that we have only one team with approximately equal possibilities in gymnastics, it is not enough.

Daniš, Pazdera, and Trmal — exactly half of our Olympic team — did not participate in the competition. Daniš and Trmal are recovering from meniscus surgery; Pazdera cannot train after a series of injuries. It would certainly be a substantial loss not to have Daniš in the national team for the World Championships.

The compulsory routines were not as satisfactory this time as they had seemed and were also evaluated by the officials during the first control race in Nymburk. In particular, the pommel horse routine did not match the potential of our leading athletes and was a cardinal opposite to the fight in Nymburk.

The optional routines were definitely the better part of the 12-discipline contest. The pommel horse exercise improved and the exercise on horizontal bar was also well received. It is necessary to deal with the vault. The compulsory vault — the hecht vault — forced the athletes to practice new, but not yet mastered vaults, which was especially costly for the new champion of Czechoslovakia, Jaroslav Šťastný.

JEN JEDEN ODDÍL JE MÁLO
 
Mistrovství ČSSR v gymnastickém závodě mužů přinesl několik nepříjemných překvapení. Především malou účast, za druhé absenci našich předních závodníků a konečně slabou úroveň povinných sestav s výjimkou u Šťastného a Klečky. Je jistě velmi nepříjemné, že nejsme schopni připravit na mistrovství republiky v období před mistrovstvím světa více závodníků než patnáct. Plně se ukazuje skutečnost, že jen jeden celek, jakým je pražská Dukla, je skutečně málo a neodpovídá vůbec tomu, že by gymnastika měla patřit mezi hlavní sporty. Porovnáme-li například, kolik máme vyrovnaných ligových celků v kopané a hokeji s tím, že máme jen jeden tým s přibližně stejnými možnostmi v gymnastice, je to málo.
 
Přeboru se nezúčastnil Daniš, Pazdera a Trmal — přesně polovina našeho olympijského družstva. Daniš a Trmal jsou po operaci menisku, Pazdera po sérii úrazů nemůže cvičit. Byla by jistě citelnou ztrátou neúčast Daniše v reprezentačním družstvu pro mistrovství světa.
 
Povinné sestavy nebyly tentokrát tak uspokojivé, jak se zdály, a byly i hodnoceny oficiálními činiteli při prvním kontrolním závodu v Nymburce. Zejména cvičení na koni našíř neodpovídá možnostem našich předních závodníků a bylo kardinálním opakem právě proti boji v Nymburce.
 
Volné sestavy byly rozhodně lepší částí dvanáctiboje. Zejména se zlepšilo cvičení na koni našíř a líbilo se i cvičení na hrazdě. Je nutné se vypořádat s přeskokem. Povinný skok — letka — přinutila k nácviku nových, ale zatím nezvládnutých přeskoků, na což doplatil především nový mistr ČSSR Jaroslav Šťastný.

More on 1961

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.