Categories
1974 Romania WAG

1974: Comăneci and Ungureanu Win the Junior Masters Championships

Batman and Robin.
Simon and Garfunkel.
Woody and Buzz Lightyear.
Abbott and Costello.
Bert and Ernie.
Nadia and Teodora.

Nadia Comăneci and Teodora Ungureanu form one of the most iconic duos in gymnastics history — partly because of video footage like this:

And photos like this one:

(Original Caption) Romania’s brilliant young gymnast Nadia Comaneci, (front), and her teammate Theodora Ungureanu, who is almost as good as Nadia, enjoy a break from training at the boarding school they and other members of their Olympic team attend. The curtain was parted and you could get a glimpse of their life by watching the CBS-TV special, Nadia–From Romania With Love, on November 23, 1976. Flip Wilson was the host.

Did you know that, before their Olympic debut, the dynamic duo tied for the all-around title at the 1974 Romanian Junior Masters Championships? What follows are the results, as well as the newspaper coverage of the competition.

In the appendix, you can find a few articles on Comăneci and Ungureanu from the newspapers.

Quick Links: Results | Coverage | A Profile of Ungureanu | Tomorrow’s Generation of Gymnasts

Related Past Articles: Comăneci Wins Bars and Beams at the Friendship Cup (1972) | Comăneci Wins Everything at the Romanian International (1973) | Comăneci Wins the All-Around in Dual Meets with the USSR (1972/3) | Comăneci Wins the All-Around at the Friendship Cup (1973) | Early Interviews with Nadia Comăneci (1972/3) | An Early Interview with Béla Károlyi (1973)

Results

Women’s

GymnastTotal
1T. Comăneci
Nadia
75.30
1T. Ungureanu
Teodora
75.30
3. Gabor
Georgeta
74.25
4. Cojanu
Mariana
73.60
5. Sabadiș
Gabriela
71.70
6. Milea
Luminița
71.25

*All gymnasts from Gh. Gheorghiu-Dej

Men’s

GymnastTeamTotal
1. Cepoi
Sorin
Steaua53.90
2. Szilier
Kurt 
Lic. 2 Tim.53.50
3. Checicheș
Ion
Steaua50.70

Coverage

NADIA COMĂNECI AND TEODORA UNGUREANU, COUNTRY CHAMPIONS AT “MASTERS“ 

For two days we watched, in the Sports Hall of St. Gheorghe, the Republican Gymnastics Championships for juniors, being interested both in the 2nd and 1st categories, for a correct appreciation of the reserves that our gymnastics has, and – especially – the development of the young sportswomen from the Gymnastics High School of Gh. Gheorghiu-Dej. And, we have to admit, the competition has provided us some interesting facts. Regarding the 2nd category, Gh. Gheorghiu-Dej can offer some great talents, who might be tomorrow’s replacements for Nadia Comăneci and Teodora Ungureanu. In the case of male athletes, the level of competition was quite poor, giving us plenty of cause for concern. Let’s hope that the Federation as well as coaches from all over the country have taken notice of this situation and that measures will be taken so that in men’s gymnastics the foundations for future successes can be laid now. In the 1st category, the competition was dominated by the gymnasts of Sports School no. 2, the first ones being Septimiu Nicolae and Petre Andrei (male), while within the female competition, the development of Marilena Neacșu (Sp. Sch. Sibiu) was a pleasant revelation. 

We dedicate the last lines of our chronicle to the masters competition, dominated – as expected – by two great up-and-coming gymnasts, Nadia Comăneci and Teodora Ungureanu. Pointing out that, on this occasion, the new compulsory exercises were presented for the first time in the country, with which they will compete at the Olympic Games in Montreal, we will say that both in the compulsory program and in the optional program these two gymnasts (of course, with some failures) stood out from the rest of the competitors with their high-class exercises. The recital of high mastery will remain unforgettable, especially on balance beam, where Nadia Comăneci’s exercise was, without any exaggeration, a 10. (But, she “only” received 9.90!). Also, the performance of Teodora Ungureanu was received with warmth and many applauses. The finals at apparatuses were clearly dominated by these athletes. Nadia Comăneci has won three titles, Ungureanu – one.

Sportul, November 12, 1974

NADIA COMĂNECI ŞI TEODORA UNGUREANU, CAMPIOANE ALE ŢĂRII LA „MAESTRE“ 
 
Am urmărit, timp de două zile, în Sala sporturilor din Sf. Gheorghe, campionatele republicane de gimnastică pentru junioare și juniori, interesîndu-ne deopotrivă atît categoriile a II-a şi I, pentru o corectă apreciere a rezervelor de care dispune gimnastica noastră, cit și — mai ales — evoluția tinerelor sportive de la Liceul de gimnastică din municipiul Gh. Gheorghiu-Dej. Şi, trebuie să recunoaștem, întrecerea ne-a oferit destule aspecte interesante. în ce privește categoria a II-a, este de municipiul Gh. Gheorghiu-Dej a unor elemente de mare talent, în care să întrezărim înlocuitoarele de mîine ale Nadiei Comăneci și Teodorei Ungureanu. La băieți, nivelul competiției a fost destul de slab, dîndu-ne destule motive de îngrijorare. Să sperăm că federația de specialitate, ca și antrenorii din întreaga țară s-au sesizat de această situație și că se vor lua măsuri pentru ca și în gimnastica masculină să se pună, de pe acum, bazele succeselor viitoare. La categoria I, întrecerea a fost dominată de gimnaștii de la Școala sportivă nr. 2, primii clasați fiind Septimiu Nicolae și Petre Andrei (la masculin), in timp ce la feminin evoluția Marilenei Neacșu (Şc. sp. Sibiu) a fost o plăcută revelație. 
 
Consacrăm ultimele rînduri ale cronicii noastre disputei maestrelor, dominată — după cum era de așteptat — de două mari gimnaste in devenire, Nadia Comăneci si Teodora Ungureanu. Subliniind că, cu acest prilej, au fost prezentate pentru prima oară în țară noile exerciții impuse, cu care urmează să se concureze la J.O. de la Montreal, vom spune că atît la programul impus cît și la cel liber ales aceste două gimnaste (desigur și cu unele ratări) s-au detașat de restul concurentelor prin exercițiile lor de înaltă clasă. Va rămîne de neuitat recitalul de ridicată măiestrie oferit, mai ales, la bîrnă, aparat la care exercițiul lui Nadia Comăneci a fost, fără nici o exagerare, de nota 10. (A primit, însă, „numai“ 9,90 !). De asemenea, și exercițiul Teodorei Ungureanu a fost primit cu multă căldură și cu ropote de aplauze. Finalele pe aparate au fost dominate net de aceste sportive. Nadia Comăneci a ciștigat trei titluri, Ungureanu — unul.

1973: A Profile of Teodora Ungureanu

TEODORA UNGUREANU

She was born in Reșița, on the 13th of November, 1960. She has loved gymnastics since the 1st grade, taking her first lessons in her hometown with coach Andrei Kerekes. Since 1970 she has attended Republican competitions, her best result at that time being the 6th place in the all-round at the 4th classification category. Since 1971 she has performed her activity within the Gymnastics High School of Gh. Gheorghiu-Dej, with Marta and Bela Karoly as coaches. Each year, the mastery of Teodora Ungureanu visibly increased, her movement became more and more beautiful, and with a prominent precision and sureness. 

Despite her young age, Teodora Ungureanu is already the author of several remarkable and resonant results. Thus, last year she obtained 1st place in the all-round in the 1st category at the High School Championship, with Physical Education program, and last year in August, in D.R. of Germany, during the Friendship Trophy competition, she had an impressive performance on balance beam, where she obtained 2nd place. Also, she won 4th place on uneven bars. And finally, in Pitesti, attending for the first time the Junior Masters Championship, Teodora Ungureanu won her first Republican title in this category, dominating the competition with authority, both in the compulsory and optional exercises. In the apparatus final, she also won 1st place on floor exercise. 

Teodora Ungureanu, as we were told by her coach, is a very receptive and skillful sportswoman and shows an extraordinary work ethic. She really enjoys exercises, regardless of their type, attending with great pleasure the physical training sessions. She plays excellent soccer (showing a lot of skill in dribbling, heading etc.), and she is also a good swimmer. 

All those who know her foresee her great performances in gymnastics, and we have no doubt that she will be able to achieve them starting from next year, when Teodora Ungureanu will have the right to attend major European and World competitions.

Sportul, November 16, 1973

TEODORA UNGUREANU
 
S-a născut la Reșița, la 13 noiembrie1960 , îndrăgește gimnastica încă din clasa 1, primele lecții luîndu-le in orașul natal cu antrenorul Andrei Kerekes. Din anul 1970 participă la concursuri cu caracter republican, cel mai bun rezultat înregistrat atunci fiind locul 6 la individual compus la categoria a IV-a de clasificare. Din 1971 își desfășoară activitatea în cadrul liceului de gimnastică din orașul Gh. Gheorghiu-Dej cu antrenorii Marta și Bela Karoly. Cu fiecare an, măiestria Teodorei Ungureanu a crescut vizibil, mișcarea ei a devenit tot mai frumoasă, de o fină acuratețe și de o pronunțată precizie și siguranță. 
 
In ciuda vîrstei sale fragede, Teodora Ungureanu este deja autoarea unor rezultate deosebite, de largă rezonanță. Astfel, anul trecut ea a ocupat locul I la individual compus la categoria I In campionatul liceelor, cu program de educație fizică, iar în august trecut, în R. D. Germană, in cadrul competiției dotată cu Trofeul Prietenia, ea s-a impus de o manieră impresionantă la bîrnă, aparat la care a ocupat locul 2. De asemenea, s-a clasat a patra la paralele. Şi, în fine, la Pitești, participînd pentru prima oară la campionatul de junioare al maestrelor, Teodora Ungureanu cîştigă primul său titlu republican la această categorie, dominînd cu autoritate întrecerea atît la exercițiile impuse cit și la cele liber alese. In finala pe aparate ea mai obține un loc I cu exercițiul la sol. 

Teodora Ungureanu, așa după cum ne spunea antrenorul ei, este o sportivă foarte receptivă, îndemînatecă și manifestă o extraordinară putere de muncă. Ii place foarte mult mișcarea, indiferent de natura acesteia, participînd cu multă plăcere la antrenamentele de pregătire fizică. Joacă excelent fotbal (dovedind multă măiestrie in dribling, joc cu capul etc), este o bună înotătoare. 
 
Toți cei care o cunosc și prevăd performanțe Înalte în gimnastica sportivă, şi nu ne îndoim că le vom putea consemna chiar de anul viitor, când Teodora Ungureanu va avea dreptul să ia startul în competițiile europene și mondiale de mare anvergură. 

1974: A Profile of Tomorrow’s Generation of Gymnasts

Interesting tidbit: The article recognized the shortcomings of Romania’s next generation of gymnasts. Specifically, they lacked an artistic foundation for their routines, so they compensated by performing even more difficult skills.

From hopes to certainties or about tomorrow’s generation of our women’s gymnastics 

We have been talking for several years about the hopes of the Romanian women’s gymnastics in the Physical Education High School with a gymnastics profile from Gh. Gheorghiu-Dej. The year 1973 was perhaps the most conclusive in terms of the strength of this specialized performance unit, the possibilities for the best students of the High School to join the orbit of great results, desired by all those who love gymnastics. The performance balance of one year of activity indicates prestigious successes across all areas, which means that we can now speak of an obvious growing up of the young gymnasts, as their contact with the big competitions has been more than conclusive. 

NADIA COMANECI — 1ST PLACE FOR FIVE TIMES!

In April, at Floreasca Hall from the capital, The Romanian International Championships were held, a traditional event that brings together prestigious world sports celebrities every year. Last year has been the same, but the victory didn’t go to an established sportswoman, not even on a single apparatus, but to a debutant! This was Nadia Comăneci, a gymnast who at the time was just over 12 years old. With a confidence and mastery that astonished both the experts and all gymnastics-loving spectators, Nadia Comăneci, in an impressive manner, has won, with surprising ease, first place in all four events of the competition, as well as in the individual all-round. ALL members of our national team, as well as valuable gymnasts from other six European countries were left behind by Nadia Comăneci. The modest but competent work of Marta and Béla Karoly has easily passed a first and important test, which, however, hinted at other possible surprise results from their students. . .

And, indeed, the entire competitive year of our women’s gymnastics was to be marked by the clear superiority of the gymnasts of the High School of Gh. Gheorghiu-Dej, who won every competition they attended. Thus, this was also a sui-generis record: first place in all national competitions, from category IV to masters, was won by the gymnasts of the High School. One of the most beautiful successes was achieved in the autumn, at Pitesti, within the Team Championship of Masters, where the gymnasts from Gh. Gheorghiu-Dej, have defeated teams with remarkable accomplishments, like Dinamo Bucharest and Sport Club Bacau, former champions. And with such a score: 1. Gymnastics High School — 370.30 p; 2. Dinamo Bucharest — 357.55 p ; 3. Sport Club Bacău —345.95 p. 

IN THE FOREGROUND – TECHNIQUE 

Nadia Comăneci, Teodora Ungureanu, Georgeta Gabor, Mariana Cojanu, Gabriela Sabadiș, Liliana Brănișteanu, Iuliana Marcu, Luminița Milea — just to mention a few of the best products of the High School — impress, first of all, by the high technical skills they have, performing on all apparatus movements with the greatest difficulty in the world. Compensating for the lack of artistic posture – which is normal at their young age – these little gymnasts perform some of the hardest movements, with a precision and firmness that astonishes the simple spectator in the stands. We don’t want to “technicalize” these lines at any cost, but we can’t help saying that Nadia Comăneci’s “Tsukahara vault” is a real international model, obtaining – for example – a score of 9.80 at the “Friendship Tournament” in Germany, and that Nadia Comăneci also performs so many combinations and torrents of movements of maximum difficulty on the uneven bars and balance beam which a top gymnast of the men’s team would not be able to perform! 

As expected, our “hopes” were also completely internationally asserted. In Gera, last August, Romanian sportswomen placed third in the team ranking, after the powerful representatives of the Soviet Union and the German D.R. at the traditional Tournament of Hopes, but the individual competition was, once again, at the discretion of Nadia Comăneci, winner of three gold medals and unanimous praise from the public and specialists. 

For all those who wonder why Nadia Comăneci and her teammates did not attend other major competitions, such as the European Championships, we must point out that, according to a provision of the International Federation, only athletes who have reached the age of 14 are admitted to the Olympic Games, World and European Championships. Thus, this year, at the World Championship of Varna, only Teodora Ungureanu has the right to attend, Nadia being able to make her debut in 1975, at the Oslo ”Europeans”. 

This period of almost two years can – understandably – be used to improve training, which is an advantage; but it is also true that time can bring undesired surprises. However, the specialized Federation and the High School coaches, in collaboration with all competent factors, have drawn up a rigorous training plan, so that the real international debut of the very young gymnasts of Gh. Gheorghiu-Dej, will enjoy the most favorable auspices in their confrontation with the best European and world values. 

Let us hope that today’s hopes shall be tomorrow’s certainties.

Sportul, February 15, 1974

De la speranțe la certitudini sau despre generația de mîine a gimnasticii noastre feminine 
 
Vorbim de cițiva ani despre speranțele pe care gimnastica feminină românească şi le pune în liceul cu program de educație fizică cu profil de gimnastică din Orașul Gh. Gheorghiu- Dej. Anul 1973 a fost, poate, cel mai concludent in ce privește forța acestei unități specializate de performanță, posibilitățile ca cele mai bune eleve ale Liceului să se înscrie pe orbita marilor rezultate, atît de mult dorite de către toți cei ce îndrăgesc gimnastica. Bilanțul performanțelor unui an de activitate indică succese prestigioase pe toată linia, ceea ce ne face să putem vorbi în prezent de o evidentă maturizare a micuțelor gimnaste, căci contactul lor cu marile competiții a fost mai mult decît concludent. 
 
NADIA COMANECI — DE CINCI ORI PELOCUL ÎNTÎI!
 
In luna aprilie, în sala Floreasca din Capitală, aveau loc Campionatele internaționale ale României, întrecere de tradiție care reunește în fiecare an vendete de prestigiu ale sportului mondial. Așa a fost și anul trecut, dar victoria n-a revenit, nici măcar la un singur aparat, vreunei sportive consacrate, ci unei debutante ! Aceasta era Nadia Comăneci, gimnastă care la acea dată avea ceva mai mult de 12 ani. Cu o siguranță şi măiestrie care i-au uimit atît pe specialiști, cît și pe toți spectatorii iubitori de gimnastică, Nadia Comăneci s-a impus în fața tuturor de o manieră impresionantă, obținînd, cu o surprinzătoare ușurință, locul întîi la toate cele patru probe ale concursului, precum și victoria la individual compus. Rămîneau în urma Nadiei Comăneci TOATE componentele lotului nostru reprezentativ, precum și gimnaste valoroase din alte șase țări europene. Munca modestă, dar competentă, a soților Marta și Béla Karoly trecea astfel cu brio un prim și important examen, care lăsa, însă, să se înțeleagă că sunt posibile şi alte rezultate-surpriză din partea elevelor sale. . .
 
Și, într-adevăr, întregul an competițional al gimnasticii noastre feminine avea să se desfășoare sub semnul superiorității nete a gimnastelor Liceului din Orașul Gh.Gheorghiu-Dej, care au repurtat victoria în toate întrecerile la care au luat parte. S-a înregistrat, astfel, și un record sui-generis : locul I în toate competițiile cu caracter național, de la categoria a IV-a pînă la maestre, a fost ocupat de gimnaste ale Liceului. Unul dintre cele mai frumoase succese a fost cel obţinut în toamnă, la Pitești, în campionatul pe echipe al maestrelor, cînd gimnastele din Orașul Gh. Gheorghiu- Dej, au învins formații, cu remarcabile cărți de vizită ca Dinamo Bucureşti și Sport Club Bacău, foste campioane. Şi încă cu ce punctaj : 1. Liceul de gimnastică — 370,30 p; 2. Dinamo București — 357,55 p ; 3. Sport Club Bacău —345,95 p. 
 
PE PRIMUL PLAN — TEHNICA 
 
Nadia Comăneci, Teodora Ungureanu, Georgeta Gabor, Mariana Cojanu, Gabriela Sabadiș, Liliana Brănișteanu, Iuliana Marcu, Luminița Milea — ca să amintim doar cele mai bune produse ale Liceului — impresionează, in primul rind, prin înaltul bagaj tehnic de care dispun, ele executînd la toate aparatele elemente de cea mai mare dificultate pe plan mondial. Compensînd lipsa de ținută artistică — explicabilă la vîrsta lor fragedă — aceste micuțe gimnaste prezintă mișcări dintre cele mai grele, cu o precizie și fermitate uluitoare pentru spectatorul simplu din tribună. Nu am dori să „tehnicizăm” cu orice preț aceste rînduri, dar nu putem să nu spunem că „săritura Tsukahara” a Nadiei Comăneci este un veritabil model pe plan internațional, ea fiind — de pildă — notată cu 9,80 la „Turneul Prietenia” din R. D. Germană, și că tot Nadia Comăneci execută la paralele și la bîrnă atîtea combinații și torente de mișcări de maximă dificultate cîte n-ar fi capabil să execute un gimnast fruntaș din lotul masculin ! 
 
Cum era și normal, „speranțele” noastre s-au afirmat plenar și pe plan internațional. La Gera, în august trecut, sportivele românce s-au clasat pe locul trei in clasamentul pe echipe, după puternicele reprezentative ale Uniunii Sovietice și R. D. Germane la tradiționalul turneu al speranțelor, dar întrecerea individuală a fost, din nou, la discreția Nadiei Comăneci, ciștigătoare a trei medalii de aur și a aprecierilor unanime din partea publicului și a specialiștilor. 
 
Pentru toți cei care se întreabă de ce Nadia Comăneci şi colegele sale n-au participat şi la alte întreceri de mare anvergură, cum ar fi, de pildă, campionatele europene, trebuie să facem precizarea că, potrivit unei prevederi a Federației internaționale, la Jocurile Olimpice, Campionatele mondiale și cele europene sunt admise numai sportive care au împlinit 14 ani. Astfel că, anul acesta, la mondialele de la Varna, are drept de concurs doar Teodora Ungureanu, Nadia urmînd a debuta în 1975, în anul „europenelor” de la Oslo. 
 
Această perioadă de aproape doi ani poate fi folosită — se înțelege — pentru îmbunătățirea pregătirii, ceea ce reprezintă un avantaj ; tot atît de adevărat este, însă, că timpul poate aduce și surprize nedorite. Dar, federația de specialitate, antrenorii Liceului, cu consultarea tuturor factorilor competenți, au elaborat un plan riguros de pregătire, astfel ca adevăratul debut internațional al foarte tinerelor gimnaste din Orașul Gh. Gheorghiu-Dej, confruntarea lor cu cele mai bune valori europene și mondiale să se bucure de auspicii dintre cele mai favorabile. 
 
Să nădăjduim că speranțele de azi vor fi certitudinile noastre de mîine.

More on 1974

One reply on “1974: Comăneci and Ungureanu Win the Junior Masters Championships”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.